حالات خاص نسبت به عام - جلسۀ 2 ( يکشنبه، 22 دی 1398 )