مقدمه - جلسۀ 3 ( شنبه، 28 دی 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار