مقدمه - جلسۀ 5 ( دوشنبه، 30 دی 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 5
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار