مقدمه - جلسۀ 5 ( دوشنبه، 30 دی 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الولی - مقدمه - جلسۀ 5
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار