مطلق و مقید و مجمل و مبین - افراد و مصادیق - جلسۀ 3 ( سه‌شنبه، 1 بهمن 1398 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار