احکام قضای ولی - مسئلۀ 19 و 20 ( سه‌شنبه، 15 بهمن 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة ولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 19 و 20
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار