احکام قضای ولی - مسئلۀ 19 و 20 ( سه‌شنبه، 15 بهمن 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة ولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 19 و 20
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار