مطلق مقید و مجمل و مبین - اقسام مطلق ( دوشنبه، 14 بهمن 1398 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار