احکام قضای ولی - مسئلۀ 21 و 22 و 23 و 24 و 25 ( چهارشنبه، 16 بهمن 1398 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة ولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 21 و 22 و 23 و 24 و 25
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار