احکام قضای ولی - مسئلۀ 21 و 22 و 23 و 24 و 25 ( چهارشنبه، 16 بهمن 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة ولی - احکام قضای ولی - مسئلۀ 21 و 22 و 23 و 24 و 25
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار