مجمل و مبین دو وصف اضافی ( چهارشنبه، 16 بهمن 1398 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار