مجمل و مبین دو وصف اضافی ( چهارشنبه، 16 بهمن 1398 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار