ادلۀ عقلی و نقلی - قطع - تجری و انقیاد - جلسۀ 9 ( سه‌شنبه، 6 اسفند 1398 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار