ادلۀ عقلی و نقلی - قطع - قطع طریقی و موضوعی - جلسۀ 2 ( چهارشنبه، 21 اسفند 1398 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار