احکام نماز جماعت - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17 ( يکشنبه، 25 اسفند 1398 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار