ادلۀ عقلی و نقلی - قطع - امتناع اخذ قطع موضوعی در قطع حکمی خود، مثل و ضد آن - جلسه 2 ( چهارشنبه، 28 اسفند 1398 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار