ادلۀ عقلی و نقلی - قطع - امتناع اخذ قطع موضوعی در قطع حکمی خود، مثل و ضد آن - جلسه4 ( يکشنبه، 17 فروردين 1399 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار