شرایط جماعت و احکام آن - شرط اول - نبودن حائل بین امام و مأموم که مانع مشاهده از دیدن امام شود و نبودن حائل بین مأمومین ( چهارشنبه، 20 فروردين 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - شرایط جماعت و احکام آن - شرط اول - نبودن حائل بین امام و مأموم که مانع مشاهده از دیدن امام شود و نبودن حائل بین مأمومین
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار