شرایط جماعت و احکام آن - شرط دوم - محل ایستادن امام جماعت بالاتر از مأموم نباشد همراه با مسائل آن ( شنبه، 23 فروردين 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - شرایط جماعت و احکام آن - شرط دوم - محل ایستادن امام جماعت بالاتر از مأموم نباشد همراه با مسائل آن
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار