شرایط جماعت و احکام آن - شرط سوم - فاصله مأموم از امام بیش از فاصله عرفی نباشد ( يکشنبه، 24 فروردين 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - شرایط جماعت و احکام آن - شرط سوم - فاصله مأموم از امام بیش از فاصله عرفی نباشد
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار