احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 1 - جلسۀ 2 ( دوشنبه، 26 خرداد 1399 )
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الاحکام الجماعة - احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 1 - جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار