احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 1 - جلسۀ 3 ( سه‌شنبه، 27 خرداد 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاحکام الجماعة - احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 1 - جلسۀ 3
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار