تعمیم و تضیق حکم از موضوعی به موضوع دیگر - جلسۀ 6 ( چهارشنبه، 16 تير 1400 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار