تعمیم و تضییق حکم از موضوعی به موضوع دیگر - جلسه 10 ( چهارشنبه، 23 تير 1400 )
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار