احکام شک در رکعات - مسئلۀ 5 و 6 ( دوشنبه، 26 آبان 1399 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - احکام شک در رکعات - مسئلۀ 5 و 6
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار