«مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  «مؤسسۀ فرهنگی‌مطالعاتی مؤمنون» منتشر کرد:
  صبر
  سیدابوالحسن مهدوی
  از مجموعۀ «اخلاق عملی؛ کاوشی نو در مفاهیم، ریشه‌ها و آثار»
  انتشارات مؤمـنون
  چاپ اول، 1395، 1000 نسخه
  شابک: 4 ـ 8ـ 95026 ـ 600 ـ 978
  تلفن پخش: 32737424 ـ 031و 4027 024 0913

                        

  صبر برای انسان،

  سر است برای خردورزی، علمی باشد یا عملی؛

  دست است برای گره‌گشائی، مادی باشد یا معنوی؛

  پای است برای پیشرفت، دنیایی باشد یا آخرتی.

  انسان، بی‌دست و بی‌پا، حتی راندن مگسی را هم نتواند!

  ***

  انسان، بی‌صبر، هیچ نیست؛

  تاآنجاکه

  «نسبت صبر به ایمان، نسبت سر است به تن.»

  قرآن نیز تصریح کرده است که صبر یکی از دو رکن است برای امامت.

  در واقع

  انسـان = صـبر

  ***

  مطالعۀ کتاب صبر برای هر انسانی مفید بلکه ضروری است،

  مؤمن باشد یا نباشد.


  فهرست اجمالی

  درآمد؛ کاوشی در مبانی نظری اخلاق عملی

      استعداد کمال و ضرورت تزکیه

      چراییِ برگزیده شدن چهارده معصوم علیهم السلام

      تزکیه؛ هدف رسالت

      راه تقویت اراده

      روش بحث در مجموعه کتابهای اخلاق عملی

      نا گزیری از استاد اخلاق

      پشتوانۀ راه؛ ضمانت الهی

      ضرورت آشنایی با مفاهیم اخلاقی

  فصل اول: کلیات

      اهمیت صبر

      مفهوم صبر

      تقسیمات صبر

      گسترۀ صبر

      اختصاص فضیلت صبر به انسان

      ائمه علیهم السلام؛ صبورترین انسان ها

  فصل دوم: آثار و اوصاف صبر

      صبر در آیینۀ آیات

      صبر در آیینۀ روایات

      بی صبری در آیینۀ روایات

  فصل سوم: درمان بی صبری

      پیش نیازهای درمان

      درمان علمی

      درمان عملی

  فصل چهارم: صبر و مصیبت

      حکمت الهی و مصلحت انسانی

      فوائد بلاها

      بَلا؛ نشانۀ توجه خداوند به مؤمن

      فرصت مصیبت

      اوج محبت؛ ترک خواستۀ خود، به خاطر خواستۀ محبوب

      گشایش بعد از مصیبت؛ لطف الهی

      بی‌صبری؛ عامل هلاکت

      تغییرناپذیری قضا و قدر الهی با بی صبری

      لزوم توازن صبر با مصیبت

      تناسب بلا و ایمان

      آگاهی از مصلحت مصیبت؛ عامل افزایش صبر

      بشارت پاداش صبر در مصیبت

      برخی آداب مصیبت

  آثار سیدابوالحسن مهدوی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار