الصلاة الجمعه (جواهر الکلام) (صفحۀ پنج)
موضوع تاریخ دانلود
101 احکام نماز جمعه - شرایط امام جمعه - جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - شرایط امام جمعه - جلسۀ 1
11تير1398
102 احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - اذان مسافر - حرمت اذان ثالث
12تير1398
103 احکام نماز جمعه - حرمت بیع نماز جمعه - جلسۀ 1
15تير1398
104 احکام نماز جمعه - حرمت بیع وقت نماز جمعه - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - حرمت بیع وقت نماز جمعه - جلسۀ 2
16تير1398
105 احکام نماز جمعه - دوران امر بین حرمت و غیر حرمت نماز جمعه
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - دوران امر بین حرمت و غیر حرمت نماز جمعه
17تير1398
106 احکام نماز جمعه - حکم اعتذار از متابعت از رکوع یا سجدۀ امام جمعه
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعة - احکام نماز جمعه - حکم اعتذار از متابعت از رکوع یا سجدۀ امام جمعه
18تير1398
107 احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 1
19تير1398
108 احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 2
جواهر الکلام - فصل فی الصلاة الجمعه- احکام نماز جمعه - آداب نماز جمعه و روز جمعه - جلسۀ 2
22تير1398
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار