قاعده در موضوعات مستحدثه - جلسه 7 ( دوشنبه، 7 تير 1400 )
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار