خارج فقه (صفحۀ بیست و سه)
  موضوع تاریخ دانلود
  551 احکام تعقیبات نماز - جلسۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی التعقیب - احکام تعقیبات نماز - جلسۀ 2
  4مهر1397
  552 صلوات بر پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - جلسۀ 1
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلوات علی النبی‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - جلسۀ 1
  7مهر1397
  553 صلوات بر پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلوات علی النبی‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4
  8مهر1397
  554 صلوات بر پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - مسئلۀ 5 و 6 و 7
  عروة الوثقی، فصل فی الصلوات علی النبی‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - مسئلۀ 5 و 6 و 7 - فصل فی مبطلات الصلاة، مقدمه،- جلسۀ 1
  9مهر1397
  555 مبطلات نماز- جلسۀ 2
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة- مبطلات نماز - جلسۀ 2
  10مهر1397
  556 مبطلات نماز - مسئلۀ 1 و 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی مبطلات الصلاة- مبطلات نماز - مسئلۀ 1 و 2
  11مهر1397
  557 مبطلات نماز - مسئلۀ 3 و 4 و 5 و 6
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة- مبطلات نماز - مسئلۀ 3 و 4 و 5 و 6
  14مهر1397
  558 مبطلات نماز - مسئلۀ 7 و 8 و 9
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة- مبطلات نماز - مسئلۀ 7 و 8 و 9
  15مهر1397
  559 مبطلات نماز - مسئلۀ 10 و 11 و 12
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 10 و 11 و 12
  16مهر1397
  560 مبطلات نماز - مسئلۀ 13 و 14
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 13 و 14
  17مهر1397
  561 مبطلات نماز - مسئلۀ 15 و 16
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 15 و 16
  18مهر1397
  562 مبطلات نماز - مسئلۀ 17
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 17
  21مهر1397
  563 مبطلات نماز - ادامۀ مسئلۀ 17 و مسئلۀ 18
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - ادامۀ مسئلۀ 17 و مسئلۀ 18
  22مهر1397
  564 مبطلات نماز- مسئلۀ 19 و 20
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 19 و 20
  23مهر1397
  565 مبطلات نماز - مسئلۀ 21 و 22 و 23
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 21 و 22 و 23
  24مهر1397
  566 مبطلات نماز - مسئلۀ 24 و 25
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی المبطلات الصلاة- مبطلات نماز - مسئلۀ 24 و 25
  25مهر1397
  567 مبطلات نماز - مسئلۀ 26
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 26
  28مهر1397
  568 مبطلات نماز - مسئلۀ 27
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 27
  29مهر1397
  569 مبطلات نماز - مسئلۀ 28 و 29
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 28 و 29
  30مهر1397
  570 مبطلات نماز - مسئلۀ 30 و 31
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی مبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 30 و 31
  1آبان1397
  571 مبطلات نماز - مسئلۀ 32
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 32
  2آبان1397
  572 مبطلات نماز - مسئلۀ 33 و 34
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 33 و 34
  19آبان1397
  573 مبطلات نماز - مسئلۀ 35 و 36
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 35 و 36
  21آبان1397
  574 مبطلات نماز - مسئلۀ 37 و 38 و 39
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 37 و 38 و 39
  22آبان1397
  575 مبطلات نماز - مورد ششم، قهقهه
  عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مورد ششم، قهقهه
  23آبان1397
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار