خارج فقه (صفحۀ بیست و سه)
موضوع تاریخ دانلود
551 احکام تعقیبات نماز - جلسۀ 2
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی التعقیب - احکام تعقیبات نماز - جلسۀ 2
4مهر1397
552 صلوات بر پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - جلسۀ 1
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلوات علی النبی‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - جلسۀ 1
7مهر1397
553 صلوات بر پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلوات علی النبی‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4
8مهر1397
554 صلوات بر پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - مسئلۀ 5 و 6 و 7
عروة الوثقی، فصل فی الصلوات علی النبی‌صلی‌الله‌علیه‌وآله - مسئلۀ 5 و 6 و 7 - فصل فی مبطلات الصلاة، مقدمه،- جلسۀ 1
9مهر1397
555 مبطلات نماز- جلسۀ 2
عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة- مبطلات نماز - جلسۀ 2
10مهر1397
556 مبطلات نماز - مسئلۀ 1 و 2
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی مبطلات الصلاة- مبطلات نماز - مسئلۀ 1 و 2
11مهر1397
557 مبطلات نماز - مسئلۀ 3 و 4 و 5 و 6
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة- مبطلات نماز - مسئلۀ 3 و 4 و 5 و 6
14مهر1397
558 مبطلات نماز - مسئلۀ 7 و 8 و 9
عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة- مبطلات نماز - مسئلۀ 7 و 8 و 9
15مهر1397
559 مبطلات نماز - مسئلۀ 10 و 11 و 12
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 10 و 11 و 12
16مهر1397
560 مبطلات نماز - مسئلۀ 13 و 14
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 13 و 14
17مهر1397
561 مبطلات نماز - مسئلۀ 15 و 16
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 15 و 16
18مهر1397
562 مبطلات نماز - مسئلۀ 17
عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 17
21مهر1397
563 مبطلات نماز - ادامۀ مسئلۀ 17 و مسئلۀ 18
عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - ادامۀ مسئلۀ 17 و مسئلۀ 18
22مهر1397
564 مبطلات نماز- مسئلۀ 19 و 20
عروة الوثقی - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 19 و 20
23مهر1397
565 مبطلات نماز - مسئلۀ 21 و 22 و 23
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی المبطلات الصلاة - مبطلات نماز - مسئلۀ 21 و 22 و 23
24مهر1397
566 مبطلات نماز - مسئلۀ 24 و 25
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی المبطلات الصلاة- مبطلات نماز - مسئلۀ 24 و 25
25مهر1397
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار