خارج فقه (صفحۀ سی و سه)
  موضوع تاریخ دانلود
  801 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 28 و 29
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 28 و 29
  18فروردين1399
  802 احکام نماز جماعت - مسئلۀ 30
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام نماز جماعت - مسئلۀ 30
  19فروردين1399
  803 شرایط جماعت و احکام آن - شرط اول - نبودن حائل بین امام و مأموم که مانع مشاهده از دیدن امام شود و نبودن حائل بین مأمومین
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - شرایط جماعت و احکام آن - شرط اول - نبودن حائل بین امام و مأموم که مانع مشاهده از دیدن امام شود و نبودن حائل بین مأمومین
  20فروردين1399
  804 شرایط جماعت و احکام آن - شرط دوم - محل ایستادن امام جماعت بالاتر از مأموم نباشد همراه با مسائل آن
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - شرایط جماعت و احکام آن - شرط دوم - محل ایستادن امام جماعت بالاتر از مأموم نباشد همراه با مسائل آن
  23فروردين1399
  805 شرایط جماعت و احکام آن - شرط سوم - فاصله مأموم از امام بیش از فاصله عرفی نباشد
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - شرایط جماعت و احکام آن - شرط سوم - فاصله مأموم از امام بیش از فاصله عرفی نباشد
  24فروردين1399
  806 شرایط جماعت و احکام آن - شرط چهارم - مأموم مقدم بر امام نباشد در افعال نماز
  فصل فی الجماعة - شرایط جماعت و احکام آن - شرط چهارم - مأموم مقدم بر امام نباشد در افعال نماز
  25فروردين1399
  807 احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4 و 5
  فصل فی الجماعة - احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 1 و 2 و 3 و 4 و 5
  26فروردين1399
  808 احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 6و 7 و 8
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 6 و 7 و 8
  27فروردين1399
  809 احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 9 و 10 و 11 و 12
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 9 و 10 و 11 و 12
  30فروردين1399
  810 احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 13 و 14 و 15 و 16
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 13 و 14 و 15 و 16
  31فروردين1399
  811 احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 17 و 18 و 19 و 20 و 21
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 17 و 18 و 19 و 20 و 21
  1ارديبهشت1399
  812 احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 22 و 23 و 24
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 22 و 23 و 24
  2ارديبهشت1399
  813 احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 25
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام شرایط نماز جماعت - مسئلۀ 25
  3ارديبهشت1399
  814 احکام جماعت - مسئلۀ 1
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الاحکام الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 1
  25خرداد1399
  815 احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 1 - جلسۀ 2
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الاحکام الجماعة - احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 1 - جلسۀ 2
  26خرداد1399
  816 احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 1 - جلسۀ 3
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الاحکام الجماعة - احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 1 - جلسۀ 3
  27خرداد1399
  817 احکام جماعت - مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
  31خرداد1399
  818 احکام جماعت - مسئلۀ 7
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 7
  1تير1399
  819 احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 7
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - ادامۀ مسئلۀ 7
  2تير1399
  820 احکام جماعت - مسئلۀ 8
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 8
  3تير1399
  821 احکام جماعت - مسئلۀ 9
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 9
  4تير1399
  822 احکام جماعت - مسئلۀ 10 و 11
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 10 و 11
  7تير1399
  823 احکام جماعت - مسئلۀ 12
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 12
  8تير1399
  824 احکام جماعت - مسئلۀ 13
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 13
  9تير1399
  825 احکام جماعت - مسئلۀ 14
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الجماعة - احکام جماعت - مسئلۀ 14
  10تير1399
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار