اوامر
موضوع تاریخ دانلود
1 معنای مادۀ امر
19فروردين1393
2 شرط علّو در معنای امر (جلسۀ اول)
20فروردين1393
3 شرط علّو در معنای امر (جلسۀ دوم)
23فروردين1393
4 شرط علّو در معنای امر (جلسۀ سوم)
24فروردين1393
5 لفظ امر حقیقت در وجوب
25فروردين1393
6 بیان حضرت امام (رحمةالله‌علیه) در دلالت امر بر وجوب
26فروردين1393
7 اقوال در دلالت امر بر وجوب از نظر حضرت امام (رحمةالله‌علیه) (جلسۀ اول)
27فروردين1393
8 اقوال در دلالت امر بر وجوب از نظر حضرت امام (رحمةالله‌علیه) (جلسۀ دوم)
30فروردين1393
9 نظر مرحوم خویی (رحمةالله‌علیه) در دلالت امر بر وجوب
31فروردين1393
10 مفهوم امر، طلب است یا اراده یا هر دو؟
1ارديبهشت1393
11 مدلول و مفهوم کلام در جملۀ خبریه و انشائیه
2ارديبهشت1393
12 اشکال اراده تکوینی الهی در کفر و ایمان و اطاعت و معصیت
3ارديبهشت1393
13 عقاب اُخروی نتیجه کفر و عصیان که تابع اختیار است
6ارديبهشت1393
14 اشکال تعلق اراده الهی به علم خدا
7ارديبهشت1393
15 مباحث کلامی حضرت امام(رحمةالله‌علیه) درعینیت صفات و ذات خداوند
8ارديبهشت1393
16 نکات هشتگانه پیرامون علم الهی
9ارديبهشت1393
17 اراده الهی از صفات ذاتیه است یا صفات فعلیه؟ (جلسۀ اول)
10ارديبهشت1393
18 اراده الهی از صفات ذاتیه است یا صفات فعلیه؟ (جلسۀ دوم)
14ارديبهشت1393
19 کلام حضرت امام (رحمةالله‌علیه) در اثبات اراده از صفات ذاتی خداوند (جلسۀ اول)
15ارديبهشت1393
20 کلام حضرت امام (رحمةالله‌علیه) در اثبات اراده از صفات ذاتی خداوند (جلسۀ دوم)
16ارديبهشت1393
21 کلام حضرت امام(رحمةالله علیه) در اثبات اراده از صفات ذاتی خداوند (جلسۀ سوم)
17ارديبهشت1393
22 احتمالات سه گانه مفاد صیغه امر
20ارديبهشت1393
23 تعریف صیغه امر
21ارديبهشت1393
24 وضع صیغه امر حقیقت در وجوب است یا ندب یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ (جلسه اول)
22ارديبهشت1393
25 وضع صیغه امر حقیقت در وجوب است یا ندب یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ (جلسه دوم)
27ارديبهشت1393
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار