اوامر
موضوع تاریخ دانلود
1 معنای اصطلاحی امر- شرط علو و استعلاء در امر- جلسۀ 1
17ارديبهشت1397
2 معنای اصطلاحی امر- شرایط علو و استعلا در امر- جلسۀ 2
18ارديبهشت1397
3 معنای اصطلاحی امر- شرایط علو و استعلا در امر- جلسۀ 3
19ارديبهشت1397
4 معنای اصطلاحی امر- دلیل سوم- شرطیت علو در امر
22ارديبهشت1397
5 معنای اصطلاحی امر- دلیل حقیقت امر بر وجوب
23ارديبهشت1397
6 معنای اصطلاحی امر- کلام حضرت امام(ره) در دلالت امر بر وجوب
24ارديبهشت1397
7 معنای اصطلاحی امر - کلام حضرت امام (ره) در دلالت امر بر وجوب
25ارديبهشت1397
8 امر - طلب و اراده- جلسۀ 1
2تير1397
9 امر - طلب و اراده- جلسۀ 2
3تير1397
10 امر - طلب و اراده - جلسۀ 3
4تير1397
11 امر - طلب و اراده - جلسۀ 4
5تير1397
12 امر - طلب و اراده- جلسۀ 5
6تير1397
13 امر - طلب و اراده- جلسۀ 6
9تير1397
14 امر - طلب و اراده - جلسۀ7
10تير1397
15 امر - طلب و اراده - جلسۀ 8
11تير1397
16 امر - طلب و اراده - جلسۀ 9
12تير1397
17 طلب و اراده- اشکال عینیت ارادۀ تشریعی خداوند با علم او
13تير1397
18 دلالت صیغۀ امر - جلسۀ 1
16تير1397
19 دلالت صیغۀ امر - جلسۀ 2
17تير1397
20 دلالت صیغۀ امر - جلسۀ 3
19تير1397
21 جملات اخباری در مقام انشاء و امر
20تير1397
22 اطلاق صیغۀ امر در تعبد یا توسل - جلسۀ 1
23تير1397
23 اطلاق صیغۀ امر در تعبد یا توسل - جلسۀ 2
24تير1397
24 اقسام واجب
25تير1397
25 حکم امر عقیب حظر
26تير1397
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار