احکام شک در رکعات - مسئلۀ 1 ( سه‌شنبه، 20 آبان 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - مسئلۀ 1
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار