کتاب الصلاة (عروة الوثقی)
  موضوع تاریخ دانلود
  1 اهمیت نماز در لسان روایات و فضیلت نمازهای یومیه
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- مقدمه کتاب الصلاة
  31شهريور1394
  2 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ اول)
  1مهر1394
  3 در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- در تعداد نمازهای واجب و نافله‌ها (جلسۀ دوم)
  6مهر1394
  4 وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- وقت نماز غفیله (جلسۀ سوم)
  7مهر1394
  5 زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- زمان نماز غفیله (جلسۀ چهارم)
  8مهر1394
  6 مسئلۀ اول
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ اول
  11مهر1394
  7 مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ اول)
  12مهر1394
  8 مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ دوم (جلسۀ دوم)
  13مهر1394
  9 مسئلۀ سوم و چهارم
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها- مسئلۀ سوم و چهارم
  14مهر1394
  10 وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
  15مهر1394
  11 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
  18مهر1394
  12 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
  19مهر1394
  13 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
  20مهر1394
  14 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
  21مهر1394
  15 ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
  5آبان1394
  16 نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
  6آبان1394
  17 نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
  9آبان1394
  18 انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
  10آبان1394
  19 وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
  11آبان1394
  20 وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
  12آبان1394
  21 وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
  13آبان1394
  22 انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
  16آبان1394
  23 در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
  18آبان1394
  24 وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
  19آبان1394
  25 در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
  20آبان1394
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار