احکام شک در رکعات - ادامۀ مسئلۀ 2 - جلسۀ 2 ( شنبه، 24 آبان 1399 )
    عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - احکام شک در رکعات - ادامۀ مسئلۀ 2 - جلسۀ 2
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار