احکام شک در رکعات - مسئلۀ 7 و 8 و 9 ( سه‌شنبه، 27 آبان 1399 )
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الشک فی الرکعات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار