احکام شک در رکعات - مسئله 24 و 25 و 26 ( سه‌شنبه، 4 آذر 1399 )
    عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الشک - احکام شک در رکعات - مسئله 24 و 25 و 26
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار