فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها
موضوع تاریخ دانلود
1 وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
15مهر1394
2 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
18مهر1394
3 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
19مهر1394
4 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
20مهر1394
5 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
21مهر1394
6 ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
5آبان1394
7 نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
6آبان1394
8 نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
9آبان1394
9 انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
10آبان1394
10 وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
11آبان1394
11 وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
12آبان1394
12 وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
13آبان1394
13 انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
16آبان1394
14 در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
18آبان1394
15 وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
19آبان1394
16 در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
20آبان1394
17 در اولویت تأخیر نماز عشاء و وقت نماز صبح
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در اولویت تأخیر نماز عشاء و وقت نماز صبح
23آبان1394
18 علائم انتهاء وقت نماز صبح - مسئله 1 علامت های زوال ظهر (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- علائم انتهاء وقت نماز صبح - مسئله 1 علامت های زوال ظهر (جلسۀ اول)
24آبان1394
19 ادامۀ مسئلۀ اول، علامت‌های زوال ظهر (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامۀ مسئلۀ یک، علامت‌های زوال ظهر
25آبان1394
20 ادامۀ مسئلۀ اول، اقوال در علامت‌های وقت نماز مغرب (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامۀ مسئلۀ یک، اقوال در علامت‌های وقت نماز مغرب (جلسۀ سوم)
26آبان1394
21 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
27آبان1394
22 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
30آبان1394
23 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ سوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ سوم)
1آذر1394
24 مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ اول)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ اول)
2آذر1394
25 مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ دوم)
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ دوم)
3آذر1394
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار