فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها
  موضوع تاریخ دانلود
  1 وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نمازهای یومیه و نوافل آن‌ها (جلسلۀ اول)
  15مهر1394
  2 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ دوم)
  18مهر1394
  3 ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت نماز ظهر (جلسۀ سوم)
  19مهر1394
  4 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ اول)
  20مهر1394
  5 ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ابتداء وقت اختصاصی نماز ظهر (جلسۀ دوم)
  21مهر1394
  6 ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامه بحث وقت اختصاصی ظهر و ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء
  5آبان1394
  7 نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ اول)
  6آبان1394
  8 نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- نظریه غیر مشهور در انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
  9آبان1394
  9 انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء (جلسۀ دوم)
  10آبان1394
  10 وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی/ کتاب الصلاة/ فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها/ وقت نماز جمعه (جلسۀ اول)
  11آبان1394
  11 وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه- ادلۀ مرحوم نراقی (جلسۀ دوم)
  12آبان1394
  12 وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت نماز جمعه (جلسۀ سوم)
  13آبان1394
  13 انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- انتهاء وقت نماز جمعه (جلسۀ چهارم)
  16آبان1394
  14 در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در انتهاء وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
  18آبان1394
  15 وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- وقت فضیلت نماز ظهر و عصر
  19آبان1394
  16 در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در وقت فضیلت و انتهاء نماز مغرب و عشاء
  20آبان1394
  17 در اولویت تأخیر نماز عشاء و وقت نماز صبح
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- در اولویت تأخیر نماز عشاء و وقت نماز صبح
  23آبان1394
  18 علائم انتهاء وقت نماز صبح - مسئله 1 علامت های زوال ظهر (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- علائم انتهاء وقت نماز صبح - مسئله 1 علامت های زوال ظهر (جلسۀ اول)
  24آبان1394
  19 ادامۀ مسئلۀ اول، علامت‌های زوال ظهر (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامۀ مسئلۀ یک، علامت‌های زوال ظهر
  25آبان1394
  20 ادامۀ مسئلۀ اول، اقوال در علامت‌های وقت نماز مغرب (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- ادامۀ مسئلۀ یک، اقوال در علامت‌های وقت نماز مغرب (جلسۀ سوم)
  26آبان1394
  21 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ اول)
  27آبان1394
  22 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  30آبان1394
  23 مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ سوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول شاذ در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ سوم)
  1آذر1394
  24 مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ اول)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ اول)
  2آذر1394
  25 مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز- نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی اُوقات الیومیه و نوافلها- مستند قول مشهور در ابتداء وقت نماز نماز مغرب (جلسۀ دوم)
  3آذر1394
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار