خارج اصول (صفحۀ سه)
موضوع تاریخ دانلود
51 تقسیم مقدمه به مقدمه عقلیه و شرعیه و عادیّه
9شهريور1393
52 تقسیم مقدمه به وجود، صحت، وجوب و علم
10شهريور1393
53 تقسیم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر
15شهريور1393
54 اشکال و جواب در مقدمۀ متأخر (جلسۀ اول)
16شهريور1393
55 اشکال و جواب در مقدمۀ متأخر (جلسۀ دوم)
17شهريور1393
56 اجازه در بیع فضولی کاشفیت است یا ناقلیت؟
18شهريور1393
57 تقسیم واجب به مطلق و مشروط
19شهريور1393
58 واجب مشروط در کلام شیخ انصاری(رحمةالله‌علیه) و تعلق شرط به ماده (جلسۀ اول)
22شهريور1393
59 واجب مشروط در کلام شیخ انصاری(رحمةالله‌علیه) و تعلق شرط به ماده (جلسۀ دوم)
23شهريور1393
60 متعلق شرط وجوب (حکم) است یا واجب (عمل) (جلسۀ اول)
24شهريور1393
61 متعلق شرط وجوب (حکم) است یا واجب (عمل) (جلسۀ دوم)
26شهريور1393
62 مقدمات واجب مشروط و مطلق یا معرفت است یا غیر معرفت
29شهريور1393
63 تقسیم واجب به واجب معلّق و منجّز
30شهريور1393
64 کلام صاحب فصول در واجب معلق و منجّز
31شهريور1393
65 اشکال در وجوب مقدمات در واجب معلق
1مهر1393
66 اشکال وجوب مقدمه بدون وجوب ذی‌المقدمه در واجب مشروط
2مهر1393
67 ملاک در فعلیت وجوب مقدمه
5مهر1393
68 شک در رجوع قید به مادّه یا هیئت (جلسه اول)
6مهر1393
69 شک در رجوع قید به مادّه یا هیئت (جلسه دوم)
7مهر1393
70 شک در رجوع قید به مادّه یا هیئت (جلسه سوم)
8مهر1393
71 تقسیم واجب به نفسی و واجب غیری
9مهر1393
72 کلام حضرت امام (رحمةالله‌علیه) در واجب نفسی و غیری
19مهر1393
73 حکم شک در واجب نفسی و غیری
20مهر1393
74 حکم به استحقاق ثواب در واجب نفسی یا غیری (جلسه اول)
22مهر1393
75 حکم به استحقاق ثواب در واجب نفسی یا غیری (جلسه دوم)
23مهر1393
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار