خارج اصول (صفحۀ چهار)
موضوع تاریخ دانلود
76 اشکال در عبادیّت طهارات ثلاثه
26مهر1393
77 اعتبار قصد قربت در طهارات ثلاثه (جلسه اول)
27مهر1393
78 اعتبار قصد قربت در طهارات ثلاثه (جلسه دوم)
28مهر1393
79 تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و شرط
29مهر1393
80 اقوال در اعتبار یا عدم اعتبار قصد توصل در مقدمه
30مهر1393
81 مقدمه موصله و نقدوبررسی اقوال آن (جلسه اول)
17آبان1393
82 مقدمه موصله و نقدوبررسی اقوال آن (جلسه دوم)
18آبان1393
83 استدلال صاحب فصول در مقدمه موصله و رد قول ایشان (جلسه اول)
19آبان1393
84 استدلال صاحب فصول در مقدمه موصله و رد قول ایشان (جلسه دوم)
20آبان1393
85 مقدمه موصله و اقوال مربوط به آن
21آبان1393
86 مقدمه موصله و قول مرحوم نائینی (رحمةالله‌علیه)
24آبان1393
87 کلام مرحوم آخوند در مقدمه موصله
25آبان1393
88 حیثیت تقییدیه و تعلیلیه در مقدمه واجب (جلسه اول)
26آبان1393
89 حیثیت تقییدیه و تعلیلیه در مقدمه واجب (جلسه دوم)
27آبان1393
90 کلام میرزای نائینی در مقدمات موصله
1آذر1393
91 نکاتی در حیثیت تعلیلیه و تقییدیه
2آذر1393
92 کلام مرحوم خویی(رحمةالله‌علیه) در ثمرات مقدمات موصله (جلسه اول)
3آذر1393
93 کلام مرحوم خویی(رحمةالله‌علیه) در ثمرات مقدمات موصله (جلسه دوم)
4آذر1393
94 کلام مرحوم خویی(رحمةالله‌علیه) در ثمرات مقدمات موصله (جلسه سوم)
5آذر1393
95 کلام مرحوم بهبهانی(رحمةالله‌علیه) در ثمرات مقدمات موصله (جلسه اول)
8آذر1393
96 کلام مرحوم بهبهانی(رحمةالله‌علیه) در ثمرات مقدمات موصله (جلسه دوم)
10آذر1393
97 واجب اصلی و واجب تبعی (جلسه اول)
11آذر1393
98 واجب اصلی و واجب تبعی (جلسه دوم)
12آذر1393
99 کلام حضرت امام (رحمةالله‌علیه) در واجب اصلی و واجب تبعی
15آذر1393
100 شک در واجب اصلی و واجب تبعی
16آذر1393
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار