فصل فی واجبات الصلاة
موضوع تاریخ دانلود
1 واجبات نماز
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- واجبات نماز
25ارديبهشت1396
2 واجبات نماز- نیت- جلسۀ 1
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- جلسۀ 1
26ارديبهشت1396
3 واجبات نماز- نیت- جلسۀ 2
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- جلسۀ 2
27ارديبهشت1396
4 واجبات نماز- نیت-مسئلۀ 1 و2
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 1 و 2
30ارديبهشت1396
5 واجبات نماز- نیت- ادامۀ مسئلۀ 2
عروة الوثقی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- ادامۀمسئلۀ 2
31ارديبهشت1396
6 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 3
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 3
1خرداد1396
7 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 4
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 4
2خرداد1396
8 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 5 و 6 و 7
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 5 و 6 و 7
3خرداد1396
9 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 8
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 8- شرط اخلاص در عبادات
10تير1396
10 واجبات نماز- نیت- ادامۀ مسئلۀ 8
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- ادامۀ مسئلۀ 8- شرط خلوص در عبادات- جلسۀ 2
11تير1396
11 واجبات نماز- نیت- ادامۀمسئلۀ 8- جلسۀ 3
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- ادامۀ مسئلۀ 8- شرط خلوص در عبادات- جلسۀ 3
12تير1396
12 واجبات نماز- نیت- ادامۀمسئلۀ 8- جلسۀ 4
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- ادامۀ مسئلۀ 8- شرط خلوص در عبادات- جلسۀ 4
13تير1396
13 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 9 و 10 و 11
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 9 و 10 و 11
14تير1396
14 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 12
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 12
17تير1396
15 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 13
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 13
18تير1396
16 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 14 و 15
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 14 و 15
19تير1396
17 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 16
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 16
20تير1396
18 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 17 و 18
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 17 و 18
21تير1396
19 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 19 و 20
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 19 و 20
24تير1396
20 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 20- جلسۀ 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 20- جلسۀ 2
25تير1396
21 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 21 و 22 و 23 و 24 و 25
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 21 و 22و 23 و 24 و 25
26تير1396
22 واجبات نماز- نیت- مسئلۀ 26 و 27 و 28 و 29
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 26 و 27 و 28 و 29
27تير1396
23 واجبات نماز- نیت- احکام تکبیرة الاحرام- مسئلۀ 30 و 31
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- نیت- مسئلۀ 30 و 31- فصل فی تکبیرة الاحرام- احکام تکبیرة الاحرام
28تير1396
24 واجبات نماز- نیت- احکام تکبیرة الاحرام- جلسۀ 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی تکبیرة الاحرام- جلسۀ 2
31تير1396
25 واجبات نماز- نیت- احکام تکبیرة الاحرام- جلسۀ 3
عروة الوثفی- کتاب الصلاة- فصل فی واجبات الصلاة- فصل فی تکبیرة الاحرام- احکام تکبیرة الاحرام-جلسۀ 3
1مرداد1396
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار