فصل فی الصلاة القضاء
  موضوع تاریخ دانلود
  1 مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
  10مهر1398
  2 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
  13مهر1398
  3 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
  15مهر1398
  4 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
  16مهر1398
  5 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
  17مهر1398
  6 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
  20مهر1398
  7 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
  عروة الوثقی - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
  21مهر1398
  8 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
  22مهر1398
  9 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
  23مهر1398
  10 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 15
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 15
  11آبان1398
  11 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
  12آبان1398
  12 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
  13آبان1398
  13 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
  14آبان1398
  14 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 17 و 18 و 19
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 17 و 18 و 19
  18آبان1398
  15 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 20
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 20
  19آبان1398
  16 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 21 و 22
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 21 و 22
  25آبان1398
  17 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 22 و مسئلۀ 23
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 22 و مسئلۀ 23
  2آذر1398
  18 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 24 و 25 و 26
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 24 و 25 و 26
  3آذر1398
  19 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 27
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 27
  4آذر1398
  20 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 2
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 2
  5آذر1398
  21 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27 ، جلسۀ 3
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 3
  6آذر1398
  22 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 4
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 4
  9آذر1398
  23 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 5 - مسئلۀ 28
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 5 - مسئلۀ 28
  10آذر1398
  24 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 29
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 29
  11آذر1398
  25 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 30 و 31 و 32
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 30 و 31 و 32
  12آذر1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار