فصل فی الصلاة القضاء
موضوع تاریخ دانلود
1 مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
10مهر1398
2 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
13مهر1398
3 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
15مهر1398
4 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
16مهر1398
5 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
17مهر1398
6 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
20مهر1398
7 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
عروة الوثقی - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
21مهر1398
8 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
22مهر1398
9 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
23مهر1398
10 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 15
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 15
11آبان1398
11 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
12آبان1398
12 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
13آبان1398
13 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
14آبان1398
14 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 17 و 18 و 19
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 17 و 18 و 19
18آبان1398
15 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 20
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 20
19آبان1398
16 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 21 و 22
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 21 و 22
25آبان1398
17 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 22 و مسئلۀ 23
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 22 و مسئلۀ 23
2آذر1398
18 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 24 و 25 و 26
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 24 و 25 و 26
3آذر1398
19 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 27
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 27
4آذر1398
20 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 2
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 2
5آذر1398
21 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27 ، جلسۀ 3
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 3
6آذر1398
22 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 4
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 4
9آذر1398
23 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 5 - مسئلۀ 28
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 27، جلسۀ 5 - مسئلۀ 28
10آذر1398
24 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 29
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 29
11آذر1398
25 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 30 و 31 و 32
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 30 و 31 و 32
12آذر1398
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار