ویژه نامه
    استفادۀ معنوی از ماه مبارک رمضان
    استفادۀ معنوی از ماه مبارک رمضان
    ماه مبارک رمضان ماه انقطاع روح از دنیا است. مقدمۀ این انقطاع این است که جسم را یک مقدار از استفادۀ از لذت‌های دنیایی محدود می‌کنیم. اسم این محدودیت را انقطاع اختیاری بگذارید و یا اسمش را موت اختیاری بگذارید، تفاوتی نمی‌کند؛ اما آنچه مهم است این است که این محدودیت ظاهری با اختیار خودمان انجام می‌شود و سبب می‌شود که لذت معنوی ببریم.
    گروه بندی
    کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار