خارج فقه (صفحۀ بیست و نه)
موضوع تاریخ دانلود
701 کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 2
عروةالوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 2
23شهريور1398
702 احکام نماز آیات - مسئلۀ 1
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 1
24شهريور1398
703 احکام نماز آیات، مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
25شهريور1398
704 احکام نماز آیات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
26شهريور1398
705 احکام نماز آیات - ادامۀ مسئلۀ 9
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - ادامۀ مسئلۀ 9
27مهر1398
706 احکام نماز آیات - مسئلۀ 10 و 11 و 12
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 10 و 11 و 12
30شهريور1398
707 احکام نماز آیات - مسئلۀ 13
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 13
31شهريور1398
708 احکام نماز آیات - مسئلۀ 14 و 15
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 14 و 15
1مهر1398
709 احکام نماز آیات - مسئلۀ 16 و 17 و 18
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 16 و 17 و 18
6مهر1398
710 احکام نماز آیات - مسئلۀ 19 و 20 و 21
7مهر1398
711 احکام نماز آیات - مسئلۀ 22 و 23
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 22 و 23
8مهر1398
712 احکام نماز آیات - مسئلۀ 24 - مقدمۀ نماز یومیه
9مهر1398
713 مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
10مهر1398
714 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
13مهر1398
715 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
15مهر1398
716 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
16مهر1398
717 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
17مهر1398
718 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
20مهر1398
719 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
عروة الوثقی - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
21مهر1398
720 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
22مهر1398
721 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
23مهر1398
722 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 15
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 15
11آبان1398
723 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
12آبان1398
724 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
13آبان1398
725 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
14آبان1398
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار