خارج فقه (صفحۀ بیست و نه)
  موضوع تاریخ دانلود
  701 کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 2
  عروةالوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - کیفیت قرائت نماز آیات - جلسۀ 2
  23شهريور1398
  702 احکام نماز آیات - مسئلۀ 1
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 1
  24شهريور1398
  703 احکام نماز آیات، مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 2 و 3 و 4 و 5 و 6
  25شهريور1398
  704 احکام نماز آیات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 7 و 8 و 9
  26شهريور1398
  705 احکام نماز آیات - ادامۀ مسئلۀ 9
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - ادامۀ مسئلۀ 9
  27مهر1398
  706 احکام نماز آیات - مسئلۀ 10 و 11 و 12
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 10 و 11 و 12
  30شهريور1398
  707 احکام نماز آیات - مسئلۀ 13
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 13
  31شهريور1398
  708 احکام نماز آیات - مسئلۀ 14 و 15
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 14 و 15
  1مهر1398
  709 احکام نماز آیات - مسئلۀ 16 و 17 و 18
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 16 و 17 و 18
  6مهر1398
  710 احکام نماز آیات - مسئلۀ 19 و 20 و 21
  7مهر1398
  711 احکام نماز آیات - مسئلۀ 22 و 23
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة الآیات - احکام نماز آیات - مسئلۀ 22 و 23
  8مهر1398
  712 احکام نماز آیات - مسئلۀ 24 - مقدمۀ نماز یومیه
  9مهر1398
  713 مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - مقدمۀ قضای نمازهای یومیه - جلسۀ 2
  10مهر1398
  714 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 2 و 3
  13مهر1398
  715 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
  عروة الوثفی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 4
  15مهر1398
  716 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 4
  16مهر1398
  717 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 5
  17مهر1398
  718 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة- فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 6 و 7
  20مهر1398
  719 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
  عروة الوثقی - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 8 و 9 و 10 و 11
  21مهر1398
  720 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 12 و 13
  22مهر1398
  721 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 14
  23مهر1398
  722 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 15
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 15
  11آبان1398
  723 احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
  عروة الوثقی- کتاب الصلاة - فصل فی الصلاةالقضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - مسئلۀ 16
  12آبان1398
  724 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16
  13آبان1398
  725 احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
  عروة الوثقی - کتاب الصلاة - فصل فی الصلاة القضاء - احکام قضای نمازهای یومیه - ادامۀ مسئلۀ 16 و 17
  14آبان1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار