خارج فقه (صفحۀ چهار)
  موضوع تاریخ دانلود
  76 سوم از مسوغات جواز تیمم ادامه مسئله 20 و مسئله 21
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- سوم از مسوغات جواز تیمم ادامه مسئله 20 و مسئله 21
  25فروردين1394
  77 چهارم و پنجم از مسوغات جواز تیمم
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- چهارم و پنجم از مسوغات جواز تیمم
  26فروردين1394
  78 ادامه پنجم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 22
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- ادامه پنجم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 22
  29فروردين1394
  79 ششم از مسوغات جواز تیمم
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- ششم از مسوغات جواز تیمم
  30فروردين1394
  80 ششم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 23 و 24
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- ششم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 23 و 24
  31فروردين1394
  81 ششم از مسوغات مسئله 25- هفتم از مسوغات جواز تیمم
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- ششم از مسوغات مسئله 25- هفتم از مسوغات جواز تیمم
  1ارديبهشت1394
  82 هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 26 و 27
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 26 و 27
  5ارديبهشت1394
  83 هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 27
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 27
  6ارديبهشت1394
  84 هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 28 و 29
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 28 و 29
  7ارديبهشت1394
  85 هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 30
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 30
  8ارديبهشت1394
  86 هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 31 و 32
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 31 و 32
  9ارديبهشت1394
  87 هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 33 و 34
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- هفتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 33 و 34
  15ارديبهشت1394
  88 هشتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 35
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- هشتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 35
  16ارديبهشت1394
  89 هشتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 36
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم- هشتم از مسوغات جواز تیمم- مسئله 36
  19ارديبهشت1394
  90 ادامه مسئله 36 و مسئله 37 آنچه که تیمم بر آن صحیح است- جلسۀ اول
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی التیمم و فی بیان ما یصح التیمم به- هشتم از مسوغات جواز تیمم- ادامه مسئله 36 و مسئله 37 آنچه که تیمم بر آن صحیح است- جلسۀ اول
  20ارديبهشت1394
  91 آنچه تیمم بر آن صحیح است- جلسۀ دوم
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی بیان ما یصح التیمم به- آنچه تیمم بر آن صحیح است- جلسۀ دوم
  21ارديبهشت1394
  92 آنچه تیمم بر آن صحیح است- جلسۀ سوم
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی بیان ما یصح التیمم به- آنچه تیمم بر آن صحیح است- جلسۀ سوم
  22ارديبهشت1394
  93 آنچه تیمم بر آن صحیح است- جلسۀ چهارم
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی بیان ما یصح التیمم به- آنچه تیمم بر آن صحیح است- جلسۀ چهارم
  23ارديبهشت1394
  94 مسئله 1 و 2 و 3
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی بیان ما یصح التیمم به- مسئله 1 و 2 و 3
  27ارديبهشت1394
  95 مسئله 4 و 5 و 6 و 7
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی بیان ما یصح التیمم به- مسئله 4 و 5 و 6 و 7
  28ارديبهشت1394
  96 مسئله 8 و 9 و 10 و 11 و 12
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی بیان ما یصح التیمم به- مسئله 8 و 9 و 10 و 11 و 12
  29ارديبهشت1394
  97 مسئله 13- فصل در شرایط مایتیمّم به
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی بیان ما یصح التیمم به- مسئله 13 – فصل در شرایط مایتیمّم به
  30ارديبهشت1394
  98 مسئله 1
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی احکام ‌التیمم- مسئله 1
  24مرداد1394
  99 ادامه مسئله 1 - مسئله 2
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی احکام ‌التیمم- ادامه مسئله 1 - مسئله 2
  25مرداد1394
  100 مسئله 3
  عروة الوثقی- کتاب‌الطهارة- فصل فی احکام ‌التیمم- مسئله 3
  26مرداد1394
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار