خارج کلام (صفحۀ شش)
  موضوع تاریخ دانلود
  126 تأثیر آلام و مصائب در هدایت انسان - جلسۀ 5
  20آذر1397
  127 تأثیر آلام و مصائب در هدایت و اطاعت انسان - جلسۀ 6
  25آذر1397
  128 عوض در آلام ابتدایی - جلسۀ 1
  27آذر1397
  129 عوض در آلام ابتدایی - جلسۀ 2
  2دی1397
  130 عوض در آلام ابتدایی - جلسۀ 3
  4دی1397
  131 عوض در آلام ابتدایی - جلسۀ 4
  9دی1397
  132 عوض در آلام ابتدایی - جلسۀ 5
  11دی1397
  133 وجوب انتصاف بر خداوند متعال - جلسۀ 1
  16دی1397
  134 وجوب انتصاف بر خداوند متعال - جلسۀ 2
  18دی1397
  135 وجوب انتصاف بر خداوند متعال - جلسۀ 3
  23دی1397
  136 وجوب انتصاف بر خداوند متعال - جلسۀ 4
  25دی1397
  137 فرق بین عوض و ثواب - جلسۀ 1
  2بهمن1397
  138 جواز و عدم جواز اسقاط عوض
  7بهمن1397
  139 تفاوت عوض‌دادن خداوند با عوض‌دادن انسان‌ها
  9بهمن1397
  140 أجل - جلسه 1
  14بهمن1397
  141 أجل - جلسه 2
  16بهمن1397
  142 أجل - جلسه 3
  23بهمن1397
  143 ارزاق و رزق - جلسۀ 1
  28بهمن1397
  144 ارزاق و رزق - جلسۀ 2
  30بهمن1397
  145 أسعار و ارزشمندی اشیاء
  5اسفند1397
  146 اصلح در رزق عباد - جلسۀ 1
  7اسفند1397
  147 أصلح در رزق عباد - جلسۀ 2
  12اسفند1397
  148 بعثت انبیاء - فواید بعثت - جلسۀ 1
  14اسفند1397
  149 بعثت انبیاء - فواید بعثت - جلسۀ 2
  26اسفند1397
  150 بعثت انبیاء - فواید بعثت - فواید بعثت - شبهات براهمه بر حسن بعثت
  18فروردين1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار