تفسیر قرآن (صفحۀ پانزده)
موضوع تاریخ دانلود
351 سورۀ کهف- آیات 7 و 8
19اسفند1396
352 سورۀ کهف- آیات 9 و 10
21اسفند1396
353 سورۀ کهف- آیات 11 و 12 و 13
15فروردين1397
354 سورۀ کهف- آیات 14 و 15
18فروردين1397
355 سورۀ کهف- آیۀ 16
20فروردين1397
356 سورۀ کهف- آیات 17 و 18
22فروردين1397
357 سورۀ کهف- آیۀ 19
27فروردين1397
358 سورۀ کهف- آیات 20 و 21
29فروردين1397
359 سورۀ کهف- آیۀ 22
1ارديبهشت1397
360 سورۀ کهف- آیات 23 و 24
3ارديبهشت1397
361 سورۀ کهف- آیات 25 و 26
5ارديبهشت1397
362 سورۀ کهف- آیات 27 و 28
8ارديبهشت1397
363 سورۀ کهف- آیۀ 29
10ارديبهشت1397
364 سورۀ کهف- آیات 30 و 31
15ارديبهشت1397
365 سورۀ کهف- آیات 32 و 33 و 34
17ارديبهشت1397
366 سورۀ کهف- آیات 35 و 36 و 37
19ارديبهشت1397
367 سورۀ کهف- آیات 39 و 40
22ارديبهشت1397
368 سورۀ کهف- آیات 42 و 43 و 44
24ارديبهشت1397
369 سورۀ کهف- آیۀ 45
2تير1397
370 سورۀ کهف- آیۀ 46
4تير1397
371 سورۀ کهف - آیات 47 و 48
6تير1397
372 سورۀ کهف- آیۀ 49
9تير1397
373 سورۀ کهف - آیۀ 50
11تير1397
374 سورۀ کهف - آیۀ 51 و 52
13تير1397
375 سورۀ کهف - آیات 53 و 54
16تير1397
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار