تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب
  موضوع تاریخ دانلود
  1 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 1
  13اسفند1397
  2 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 2
  14اسفند1397
  3 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 3
  15اسفند1397
  4 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 4
  18اسفند1397
  5 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 5
  20اسفند1397
  6 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 6
  25اسفند1397
  7 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 7
  26اسفند1397
  8 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 8
  27اسفند1397
  9 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 9
  17فروردين1398
  10 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 10
  18فروردين1398
  11 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 11
  19فروردين1398
  12 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 12
  20فروردين1398
  13 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب؛ جلسۀ 13
  20فروردين1398
  14 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب؛ جلسۀ 14
  25فروردين1398
  15 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 15
  26فروردين1398
  16 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 16
  27فروردين1398
  17 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 17
  28فروردين1398
  18 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 18
  31فروردين1398
  19 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 19
  2ارديبهشت1398
  20 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 20
  3ارديبهشت1398
  21 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 21
  4ارديبهشت1398
  گروه بندی
  کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار