تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب
موضوع تاریخ دانلود
1 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 1
13اسفند1397
2 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 2
14اسفند1397
3 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 3
15اسفند1397
4 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 4
18اسفند1397
5 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 5
20اسفند1397
6 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 6
25اسفند1397
7 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 7
26اسفند1397
8 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 8
27اسفند1397
9 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 9
17فروردين1398
10 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 10
18فروردين1398
11 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 11
19فروردين1398
12 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 12
20فروردين1398
13 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب؛ جلسۀ 13
20فروردين1398
14 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب؛ جلسۀ 14
25فروردين1398
15 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 15
26فروردين1398
16 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 16
27فروردين1398
17 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 17
28فروردين1398
18 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 18
31فروردين1398
19 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 19
2ارديبهشت1398
20 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 20
3ارديبهشت1398
21 تبیین بیانیۀ گام دوم انقلاب - جلسۀ 21
4ارديبهشت1398
گروه بندی
کانال تلگرام - دروس کانال تلگرام - بیانات و اخبار